Bra planering underlättar då förbundet får en gåva

15.05.2023 kl. 08:52
ARTIKEL. Ett förbund får plötsligt ta emot en testamentdonation eller en annan penninggåva. Det kan vara både välkommet och överraskande. Så vad gör vi med pengarna nu då?
Text: Robert Nilsson
Foto: Patrik Lindström
 

Förbund och centralorganisationer kan få testamentdonationer eller andra gåvor. Gåvan kan vara i form av kapital men också i form av till exempel egendom. Eftersom denna typ av gåva ofta också kommer som en överraskning finns det skäl att fundera kring vad som händer då pengarna eller egendomen plötsligt kommer.

– Ett första steg för en organisation att ta för att förbereda sig på en sådan här överraskning är att aktivt gå genom sina stadgar, regler och dokument. Man måste kolla om organisationen ens får ta emot en donation, säger Catarina Söderström, verksamhetsledare på Ekonomföreningen Niord.

Grundtanken med en placeringsstrategi är att klargöra hur pengarna ska placeras, till exempel i vilka tillgångsslag.

En förutsättning för att en organisation ska kunna ta emot en donation är att det finns inskrivet i stadgarna. Det lönar sig att genom sina egna stadgar försäkra sig om att det finns en formulering som skulle kunna vara något i stil med ”organisationen får motta och förvalta testamenterad egendom, understöd och donationer”. Grundtanken med en placeringsstrategi är att klargöra hur pengarna ska placeras, till exempel i vilka tillgångsslag.

Det är också viktigt att fundera om man inom styrelsen och organisationen har den ekonomiska kompetens som behövs eller om styrelsen behöver nya medlemmar med ekonomisk kompetens nu eller på länge sikt. En lösning är också att ta utomstående hjälp för att ta fram den bästa lösningen.

– Följande viktiga frågor att diskutera är till vad och hur pengarna ska användas, fortsätter Catarina. 

Gåvan kan behövas för och användas för löpande utgifter relativt omgående. Likaväl kan beslutet vara att organisationen vill ta in endast avkastningen i verksamheten. Då behöver man föra en diskussion och fatta beslut kring placeringar av gåvan.

En testamentators vilja för hur gåvan ska användas är alltid avgörande. Samtidigt som den beaktas borde också organisationen aktivt planera för vem som får göra vad med pengarna.

– Många organisationer har en ekonomistadga. Där bör det också tydligt framgå vem som har mandatet att ta beslut då det gäller exempelvis placeringar. Det kan också vara på sin plats att skapa en placeringsstrategi om inte syftet med gåvan är att använda den direkt i den löpande verksamheten, säger Catarina.

Många organisationer har en ekonomistadga. Där bör det också tydligt framgå vem som har mandatet att ta beslut då det gäller exempelvis placeringar.

Grundtanken med en placeringsstrategi att klargöra hur pengarna ska placeras. Den kan också handla om vilka riktlinjer som ska följas, vilken avkastning som organisationen strävar till och hur dessa mål uppföljs. En placeringsstrategi blir också ofta ett etiskt dokument som klart definierar var pengar inte ska satsas av olika anledningar.

Framför allt om det blir fråga om att placera kapital kan ett ekonomiutskott fylla en kompletterande och viktig roll. Styrelsen är ansvarig för alla beslut, men styrelsens funktion kan vara att övervaka att placeringar sköts snarare än att fatta placeringsbeslut, om man överlåter ansvaret och köper in tjänsten.

– Styrelsen kan överlåta handhavandet av och beslutanderätten i föreningens placeringstillgångar till ett ekonomiutskott enligt gällande fullmakter samt fastslagen placeringsstrategi, säger Catarina.

I Niords fall är ekonomiutskottet uppbyggt på det viset att det bör ha minst tre medlemmar som alla hör till styrelsen. Ordföranden och skattmästaren är båda medlemmar och skattmästaren fungerar som ordförande för ekonomiutskottet. Ekonomiutskottet kan inkalla utomstående experter och kan tas in då kompetens inom till exempel en viss typ av placeringsmöjlighet diskuteras.

Ett ekonomiutskotts uppgifter kan variera beroende på organisationen. Som exempel kan utskottet ha till uppgift att:

  • övervaka och utveckla skötseln av föreningens egendom
  • övervaka och utveckla skötseln av föreningens ekonomi, bokföring och annan förvaltning
  • förbereda föreningens verksamhetsberättelse och bokslut samt förslag till verksamhetsplan och budget att föras till styrelsen
  • på styrelsens uppdrag sköta övriga uppgifter som anknyter till ekonomiförvaltningen
  • definiera, upprätthålla och utveckla en placeringsstrategi som styrelsen godkänner

Det finns egentligen inte någon gräns, sett till summa, som avgör när en organisation som får en donation av det här slaget borde fundera kring placeringar eller använda pengarna i den löpande verksamheten.

– Såklart är det så att ju större summa det är fråga om, desto mer aktuellt blir det att fundera kring placeringar, säger Catarina.

Om beslutet blir att placera pengarna så finns det många alternativ.

– Eftersom det finns så många alternativ skulle jag absolut rekommendera organisationer att tala med många specialister, som kapitalförvaltare eller bankernas placeringsrådgivare och ta många olika offerter innan ett beslut fattas, säger Catarina.

87618_t.jpg

Förbundsarenan jobbar för jämlikhet också i den egna verksamheten

ARTIKEL. Förbundsarenans styrelse har i år tagit fram en jämlikhetsplan. Planen stöder både det egna arbetet och kan förhoppningsvis fungera som inspiration för medlemsförbunden.Läs mera »
29.09.2023 kl. 16:58
87335_t.jpg

Tongåvan – musik och medelsinsamling för civilsamhället

ARTIKEL. Tongåvan är ett program som kombinerar önskemusik och välgörenhet. Kanske ditt förbund kunde samarbeta med Tongåvan gällande insamling av medel?Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:49
87330_t.jpg

Företagssponsring – hur kan en organisation attrahera sponsorer?

ARTIKEL. Sponsring har stor potential för finlandssvenska förbund. En sparringgrupp har jobbat kring temat och här kommer tips för förbund som vill jobba för att få till samarbeten med företag.Läs mera »
11.09.2023 kl. 09:25
87260_t.jpg

Rädda bildningen - skriv under adress!

NYHET. Rädda bildningen! Låt studiecentralerna fortsätta utbilda för och tillsammans med civilsamhället. Skriv under studiecentralernas adress.Läs mera »
01.09.2023 kl. 13:12
87243_t.jpg

Arbetsvälmående och lärande i Barcelona

BLOGG. Patricia Wessman, administrativ chef på FDUV, reflekterar kring livslångt lärande och att ödmjukt utmana sig själv. Det är något hon fick prova på under en Erasmus+-fortbildning i Barcelona.Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:51
87217_t.jpg

Vem ska sitta i Förbundsarenans styrelse?

NYHET. På höstmötet är det dags att välja nya styrelsemedlemmar till Förbundsarenan. Vem vill du se i styrelsen nästa år? Nu kan du nominera kandidater.Läs mera »
29.08.2023 kl. 16:24
87201_t.jpg

Förbundsbarometern: Medlemsantalet ökar i många förbund

NYHET. De finlandssvenska förbunden har klarat sig väl genom coronapandemin och verkar överlag må bra. Medlemsantalet har till och med ökat i fler förbund än det har minskat, lyfter forskare Kaisa Kepsu fram i rapporten Förbundsbarometern. Läs mera »
30.08.2023 kl. 14:00
87061_t.jpg

Problemlösning på Cypern

BLOGG. Det är väl klart att man vet vad problemet är, eller? Johanna von Rutenberg på FDUV delar med sig av sina aha-upplevelser från en kurs kring problemlösning som hon deltog i via Förbundsarenans Erasmus+-mobilitetsprojekt. Läs mera »
09.08.2023 kl. 16:55
87042_t.jpg

Insamlingslov, testamenten och sponsring - häng med i höst

BLOGG. Är det lönt för en organisation att skaffa ett insamlingslov? Hur kan vi kommunicera att vem som helst gärna får testamentera till oss? Och var hittar vi sponsorer? Projektledare Robert Nilsson ger en överblick över vad Förbundsarenan erbjuder för stöd i höst.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:13