Registerbeskrivning för Förbundsarenan

Förbundsarenan är ett förbund för de finlandssvenska förbunden. Vi stöder medlemsförbunden i deras strävanden och fungerar som förbundens förbund.

Förbundsarenans uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.

Förbundsarenans medlemmar är förbund och centralorganisationer.

Denna registerbeskrivning gäller hantering av personuppgifter inom Förbundsarenan. Vi respekterar integritetsskyddet och vi har förbundit oss vid att skydda personuppgifterna enligt gällande lag.

Förbundets namn och kontaktuppgifter

Förbundsarenan (FO-nummer 0215331-8), Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors, kansli@forbundsarenan.fi, 040-7030279, www.forbundsarenan.fi

Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet. Kontaktuppgifterna till styrelsen finns tillgängliga på webbplatsen forbundsarenan.fi

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Ändamålet med registret är att samla in den information som är nödvändig för att behandla anmälningar till evenemang och deltagande i verksamheten. Den rättsliga grunden är 6.1.a, samtycke. Personuppgifterna behandlas också i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras av Förbundsarenans personal. Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen, till samarbetsparter och bland evenemangets intressentgrupper.

Lagringsperiod

Personuppgifterna bevaras så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna tills evenemanget redovisats om någon av finansiärerna kräver uppgifter om deltagarna. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Uppgifter som har tagits in i bokföringen kan inte raderas. Övriga uppgifter kan på begäran raderas.

Klagomål

Personer som finns upptagna i verksamhetsregister har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att göra en anmälan till evenemang.