Förbundsarenans nätverk

Jobbar du inom en finlandssvensk organisation i tredje sektorn? Välkommen med för att via nätverk vässa kompetensen! Kolla vilka nätverk som är aktuella och ta kontakt med verksamhetsledaren om du vill hänga med.

Ifall temat för någon träff är intressant och relevant för dig i ditt arbete är du också välkommen att delta i träffar även där du inte upplever dig höra till den egentliga målgruppen.

Förbundens allt-i-allon

En grupp för kanslister och sekreterare (eller motsvarande titel) i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Andra kanslister/sekreterare kan vara till stor hjälp i både praktiska frågor och som bollplank och som tipsare. Nätverket träffas en till två gånger per termin och har en sluten Facebook-grupp för diskussion, frågor och tips.

Verksamhetsledargruppen

Målgruppen är verksamhetsledare (eller motsvarande) i de finlandssvenska förbunden. Som verksamhetsledare arbetar man ensam kring många frågor och kan inte diskutera alla frågor med andra i sin egen organisation. Andra verksamhetsledare kan vara till hjälp, både gällande konkreta lösningar och genom diskussioner. Nätverket har träffar en till två gånger per termin och en sluten grupp på Facebook, där medlemmarna kan ställa frågor, be om råd och dela med sig.

Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland

Bakgrundstanken till att gruppen grundats är att många informatörer och marknadsförare i Svenskfinland jobbar rätt ensamt och för sig själva. Med denna grupp vill vi på ett enkelt sätt kunna få kontakt med varandra och se vem som arbetar var. Medlemmarna i gruppen består av anställda informatörer och marknadsförare inom tredje sektorns takorganisationer. Syftet är att delge information snabbt och enkelt samt upprätthålla kontakten informatörerna emellan. Tanken med gruppen är att vi ska kunna bolla idéer och utbyta erfarenheter och verktyg. Frukostträffar kring olika teman som är centrala för informatörer ordnas regelbundet. Dessutom finns en Facebookgrupp, där informatörerna kan be om hjälp, ställa frågor, ge varandra råd och dela med sig av information.

Förbundsekonomerna

Förbundsarenan erbjuder möjligheten för er som arbetar som förbundsekonomer (eller med motsvarande titel/uppgifter) att träffas. Målgruppen är alltså anställda personer som ansvarar för och arbetar med förbundens ekonomi. Nätverket har träffar ungefär två gånger per termin och en sluten Facebook-grupp för utbyte av erfarenheter och diskussion.

Kurs- och utbildningsansvariga

Jobbar du med kurs- och utbildningsverksamhet inom ett förbund? Förbundsarenan erbjuder ett nätverk för personer som planerar och ansvarar för kurser inom tredje sektorn i Svenskfinland. Som anställd inom ett förbund eller en organisation är det många bollar att hålla i luften hela tiden och ofta är det både enklare och trevligare att bolla tankar och idéer med någon från en annan organisation. Vi ordnar träffar en till två gånger per år och via en Facebook-grupp når man andra i nätverket.

Personer som arbetar ensamma

Ett nätverk för personer som arbetar ensamma. Detta betyder till exempel så att man är den enda anställda i sitt förbund/sin organisation eller att man är den enda som arbetar på sitt kansli. Nätverket är öppet för anställda inom förbund och organisationer inom tredje sektorn.

Förbundens påverkare

Ett nätverk för personer som arbetar med intressebevakning och påverkansarbete i de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna. Nätverket finns för att erbjuda påverkare möjlighet att enkelt komma i kontakt med personer som arbetar med påverkansarbete inom andra finlandssvenska förbund. Inom nätverket kan medlemmarna ställa frågor, be om råd, dela med sig av tips och erfarenheter när det gäller att arbeta med intressebevakning, och också dela information om aktuella ärenden som berör en bredare grupp.

Tidskriftsredaktörerna

Medlemmarna i nätverket är redaktörer, chefredaktörer och andra som arbetar med de finlandssvenska tidskrifter. I nätverket kan medlemmarna ställa frågor, be om råd och dela med sig av sådant som kan vara både till nytta och nöje för andra redaktörer.

Förbundens ungdomsarbete

Nätverk för personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor inom en annan organisation, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.Nätverket drivs i samarbete med Allianssi.

Svenskfinlands förbundsordförande

Medlemmarna i gruppen består av ordförande för förbund och centralorganisationer och syftet är att dela information, upprätthålla kontakt ordförandena emellan och erbjuda ett forum för diskussion. Svenska studieförbundet vill med nätverket erbjuda en möjlighet till kamratstöd ordföranden emellan, och samtidigt skapa en kanal för att nå förbundens ordförande.

De flesta av nätverksträffarna ordnas i samarbete med SFV/studiecentralen.

 

Georgsgatan 18 (låda 5)
00120 Helsingfors
+358 40 7030279
kansli@forbundsarenan.fi