Årets förbund

Förbundsarenan delar ut vandringspriset Årets förbund för att stimulera Förbundsarenans medlemmar att aktivt verka enligt sina stadgar och lyfta fram sina bedrifter.

Själva priset är en quiltad väggbonad med texten Årets förbund. Den är gjord av Kajsa Wikman-Colérus som driver företaget Syko Design. På bonaden finns ett träd med 57 löv, lika många som medlemmarna i Svenska studieförbundet (numera Förbundsarenan) var då priset instiftades.

 Statuter för vandringspriset Årets förbund

År 2024: Norr om Stan

Norr om Stan har utsetts till Årets förbund 2024. Norr om Stan, som firade sitt 20-årsjubileum år 2023, har uppvisat ett långsiktigt och lokalt förankrat arbete för att föra föreningar samman. På ett välorganiserat sätt har Norr om Stan skapat gemenskap i lokalsamhället i norra Helsingfors och Vanda. Norr om Stan jobbar för att stödja välmående i alla åldrar, med särskilt fokus på familjerna. Norr om Stan för fram möjligheten till fritidsverksamhet på svenska som ett välkomnande och kvalitativt alternativ i en övervägande finskspråkig miljö.

Förbundet har sina små resurser till trots även tagit itu med en större gemensam utmaning: att aktivera och inspirera unga att bli en del av civilsamhället. Norr om Stan har utvecklat GLU - gruppledarutbildning för unga, som gjort att unga hittat in till civilsamhället via utbildningen som effektivt marknadsförts direkt till målgruppen. Konceptet som bygger på samarbete mellan flera förbund är bevisligen fungerande och redo att spridas såväl nationellt som internationellt. GLU ger unga möjlighet att utbilda sig, få ansvar och rikta in sig på civilsamhället, vilket skapar gemenskap och engagemang som motverkar ensamhet. Norr om Stan har samtidigt gett oss ett positivt exempel på hur samarbete förbunden emellan kan se ut.

 Läs mer här

År 2023: FDUV

FDUV har utsetts till Årets förbund 2023. Förbundets långsiktiga och målmedvetna påverkansarbete kulminerade då vårdreformen trädde i kraft och en ny lag om funktionshinderservice godkändes av riksdagen. Lagstiftningen kring vårdreformen motsvarar långt förbundets vision och flera av förbundets synpunkter på den nya funktionshinderlagen beaktades ännu på slutrakan av lagstiftningsprocessen.

För förbundets målgrupper – personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning och deras familjer – har båda reformerna inklusive upplösningen av Kårkulla samkommun varit synnerligen betydande. FDUV representerar människor som kan ha svårt att få sina röster hörda i samhället. I påverkansarbetet är det därför centralt att på olika sätt höra medlemmarna och medlemsföreningarna. Genom familjekurser, infokvällar och rådgivning har förbundet kontakt med fältet och får information om eventuella missförhållanden. Samtidigt har dessa varit ypperliga tillfällen för att berätta om hur reformerna framskrider.

Det resultatinriktade påverkansarbetet har krävt att förbundet både jobbat långsiktigt och tidvis reagerat snabbt. Det har förutsatt samarbete med de finska systerorganisationerna, andra svenskspråkiga funktionshinderorganisationer och andra aktörer. Både vårdreformen och reformen av funktionshinderlagstiftningen har varit riktiga långkörare. Genom att påverka båda de här stora reformerna har förbundet varit med och främjat implementeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 Läs mer här

År 2022: Förbundet Hem och Skola i Finland

Förbundet Hem och Skola i Finland har utsetts till Årets förbund 2022. Förbundet Hem och Skola i Finland är en föregångare när det gäller att lyfta fram sitt budskap. Förbundet lyfter på olika sätt fram föräldraopinionen i frågor som berör lärande och fostran och har därför valts till Årets förbund.

Förbundet Hem och Skola är ett aktivt förbund som kontinuerligt genom media lyft fram skolfrågor ur elev- och föräldrasynvinkel. Genom Föräldrabarometern 2021 samlade Hem och Skola i samarbete med Suomen Vanhempainliitto in grundskoleföräldrars upplevelser av coronapandemins inverkan på undervisningsarrangemangen och samarbetet mellan hemmet och skolan. Utgående från resultaten har förbundet sedan konsekvent kommunicerat i aktuella frågor. Genom modernt ledarskap har Förbundet Hem och Skola visat att man på olika sätt representerar föräldraopinionen i frågor som berör lärande och fostran.  

 Läs mer här

År 2021: Finlands svenska sång- och musikförbund

Finlands svenska sång- och musikförbund har utsetts till Årets förbund 2021. Förbundet har under år 2020 utmärkt sig som en föregångare genom att aktivt arbeta för sång, musik och gemenskap genom nya, kreativa lösningar.

Trots det utmanande året och konsekvenserna av coronapandemin har förbundet under år 2020 lyckats omvandla verksamheten och vågat pröva på nya digitala koncept. Under året lanserande förbundet sin egen virtuella kör ”Svenskfinlands största virtualkör”. Projektet förde samman korister från hela Svenskfinland och fick stor synlighet.

Finlands svenska sång- och musikförbund har bidragit till gemenskap, glädje och kulturella upplevelser trots restriktioner i vardagen. Under corona-tiden har vikten av kulturupplevelser för välmående blivit särskilt tydligt. Genom sina virtuella satsningar har förbundet möjliggjort deltagande i körsång under trygga omständigheter.

 Läs mer här

År 2020: Svenska pensionärsförbundet

Svenska pensionärsförbundet har utsetts till Årets förbund 2020. Förbundet har under 2019 genom långsiktigt arbete och en framgångsrik medlemskampanj rekryterat ett stort antal nya medlemmar.

Genom sin verksamhet arbetar förbundet för social gemenskap som svar på utmaningen med ensamhet i samhället. Utvecklingsarbetet kring digitala stödtjänster för äldre och PangSÅNGFesten 2019 är goda exempel på hur Svenska pensionärsförbundet på ett mångsidigt sätt stöder sina medlemmar att vara delaktiga och känna gemenskap i samhället. Den kontinuerliga och aktiva intressebevakningen för förbundets medlemmar är även en väsentlig motivering till att Svenska pensionärsförbundet utnämns till Årets förbund 2020.

 Läs mer här

År 2019: Finlands Svenska Marthaförbund

Finlands Svenska Marthaförbund har utsetts till Årets förbund 2019. Marthaförbundet har under år 2018 tagit modiga steg för att utveckla organisationen så att struktur, verksamhet och beslutsfattande motsvarar krav och behov i framtidens samhälle.

Marthaförbundet har under sina 120 år jobbat aktivt för att lyfta fram olika frågor och driver en mångsidig verksamhet. Förbundet har lyckats förmedla sina budskap väl, når ut till många och genom sin verksamhet delar värdefull kunskap till personer i alla åldrar.

 Läs mer här

År 2018: Barnavårdsföreningen i Finland

Barnavårdsföreningen i Finland har utsetts till Årets förbund 2018. Barnavårdsföreningen har under många år drivit mångsidig och målinriktad verksamhet för barn och familjer. Föreningen har visat sig vara en professionell organisation som aktivt vågar och tar ställning i aktuella frågor gällande barn och deras familjers välmående, till exempel gällande den nya alkohollagstiftningen. Genom aktivt engagemang i samhällsdebatten har Barnavårdsföreningen möjliggjort större synlighet åt viktiga och aktuella frågor och bidragit till att barnens välmående i allt större grad beaktas.  

År 2017 bedrev föreningen förtjänstfullt kampanjen ”Näe mut! Se mej!” där syftet var att lyfta upp barnens situation vid långt utdragna gräl och vårdnadstvister i samband med föräldrars skilsmässa. Genom att lyfta upp detta relevanta och aktuella tema har Barnavårdsföreningen lyckats väcka diskussion om ämnet och på så sätt ökat medvetenheten om det.  

 Läs mer här

År 2017: Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. har utsetts till Årets förbund 2017. FSS har under sina 70 år jobbat för svenskspråkiga synskadades intressen och möjlighet att på sina egna villkor leva ett självständigt och innehållsrikt liv. FSS har som de flesta förbund och föreningar haft upp- och nedgångar men har ändå oförtrutet fortsatt kämpa på och jobbat för sitt syfte.  

FSS har i dagens digitaliserade värld kunnat möta behovet av undervisning i IT-frågor för äldre personer med synnedsättning i hela landet. Förbundets kursverksamhet är aktiv och de har på kort varsel ordnat kurser gällande dator- och mobilanvändning samt nättjänster som till exempel nätbanken. Punktskriftsverksamheten som är unik och den enda i sitt slag i Finland, får inte glömmas bort. FSS verksamhet behövs och de jobbar aktivt för sina medlemmar och synskadades väl. 

 Läs mer här

År 2016: Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU har utsetts till Årets förbund 2016. FSU tog hösten 2015 initiativ till och koordinerade en barnfest till förmån för flyktingarna i vårt land. Med kort varsel och små resurser lyckades de skapa en lyckad helhet som både konkret men också på attitydnivå tog ställning för de svaga i vår värld.

Barnfesten i november på G18 i Helsingfors var en rolig fest med många deltagare. FSU bjöd in både organisationer, föreningar och privatpersoner att vara med och förverkliga festen. Det bjöds på bland annat pyssel, hoppslott, ansiktsmålning, smoothies, mete, fotografering, musik och marsipanverkstad. Festen var öppen för alla och barn från flyktingmottagningarna i Helsingfors bjöds in. Intäkterna från festen gick oavkortat till Röda Korset. FSU reagerade på det som var aktuellt i samhället och gjorde något konkret. De fick också med sig väldigt många andra och använde sitt förbunds kompetens till att göra något utöver sin vanliga verksamhet.

 Läs mer här